Kamerbreed aandacht voor onderwijs-zorg initiatieven als Linawijs

Op 21 februari kwamen de ministers van onderwijs & zorg voor het eerst bij elkaar in een Kamerdebat over passend onderwijs. Heel goed, want dit zijn geen gescheiden werelden. Initiatiefneemster van het Culemborgse Linawijs en GL-fractievoorzitter Tim de Kroon waren erbij, zijn blij met de inzet van verschillende Kamerleden en voorzichtig positief over de uitkomsten.

Alle aanwezige Kamerleden van GroenLinks, SP, VVD, CDA, CU en D66 vroegen of de ministers meer ruimte & ondersteuning willen bieden voor onderwijs op een andere locatie dan school, waarbij Linawijs concreet als goed voorbeeld is genoemd! Deze initiatieven spelen volgens de Kamerleden een belangrijke rol in het leerrecht van kinderen. “Niet de regels, maar het belang van het kind moet centraal staan.”

Minister Arie Slob (onderwijs) verkent op dit moment specifieke onderwijs-zorg arrangementen die deze initiatieven kunnen helpen. “We willen er alles aan doen dat kinderen onderwijs krijgen. Waarbij zij wel ook moeten voldoen aan kwaliteitsnormen.” Dat vindt Linawijs ook. Voor de zomer zijn de uitkomsten bekend.

Mogelijk biedt dit uitsluitsel voor Linawijs waarmee zij zowel de erkenning als de benodigde financiële middelen krijgt om zekerheid te kunnen bieden aan kinderen.

Minister Hugo de Jonge (zorg) benadrukte dat betrokkenheid van ouders bij de onderwijs- en zorgkeuze belangrijk is. En dat “Wat een kind nodig heeft moet kunnen.” Dit is welkome steun.

Na de voorjaarsvakantie is er een moment waarop Kamerleden nog moties (oproepen aan het kabinet) indienen. Voor de zomer komt er een Kamerbrief van beide ministers onderwijs & zorg met daarin de voortgang. Hierin zal specifiek aandacht zijn voor (lokale) onderwijs-zorg initiatieven als Linawijs.

Eerder waren er Kamervragen door GroenLinks & SP gesteld die op 20 februari zijn beantwoord. Ook hierin zijn de vervolgstappen te lezen.

Per Saldo: Onderwijs en zorg

een film ter voorbereiding op het Algemeen over leg onderwijs/zorg waarbij ervaringsdeskundigen en ook Marieke Stolte van Linawijs vertellen wat er anders moet om alle kinderen passend onderwijs te kunnen bieden in ons land… Onderwijs en zorg

Tweede Kamer: Uitstel beantwoording van de leden Kwint en Westerveld over initiatieven voor passend onderwijs

De beantwoording van de vragen van de leden Kwint (SP) en Westerveld (GroenLinks) aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over initiatieven voor passend onderwijs (ingezonden 27 december 2018) is uitgesteld.
De mededeling van Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) (ontvangen 22 januari 2019). “Een zorgvuldige beantwoording vergt meer tijd in verband met afstemming met verschillende betrokkenen. Uw Kamer ontvangt de beantwoording van de vragen echter zo spoedig mogelijk en in ieder geval voor het Algemeen Overleg Onderwijs en Zorg dat geagendeerd staat voor 21 februari 2019.”…VERDER

Kamervragen over experimenteerruimte voor Culemborgs initiatief Linawijs

Tim de Kroon, fractievoorzitter GroenLinks Culemborg, en Marieke Stolte zijn al weer wat maanden geleden bij Tweede Kamerlid GroenLinks Lisa Westerveld op bezoek geweest om haar te vertellen over Linawijs en de knelpunten waar we mee te maken hebben in de realisatie hiervan. Heel fijn dat ze nu in navolging daarop samen met Peter Kwint, Tweede Kamerlid SP, aan Tim gevraagd heeft mee te denken over vragen die ze aan de minister zou moeten stellen, om het voor initiatieven als Linawijs makkelijker te maken kinderen passende ontwikkelingskansen te bieden. Deze kamervragen zijn nu ook aan de minister gesteld:

Kamervragen over experimenteerruimte voor Culemborgs initiatief Linawijs

Tweede Kamerleden Lisa Westerveld (GroenLinks) en Peter Kwint (SP) hebben schriftelijke vragen gesteld aan minister Arie Slob (basis en voortgezet onderwijs) over initiatieven die zich richten op het bieden van passend onderwijs. Ze vragen concreet of het mogelijk is om het Culemborgse initiatief Linawijs de benodigde experimenteerruimte te bieden en kwalitatief onderzoek hiernaar te ondersteunen.

Linawijs is een ontwikkelplek met een integraal aanbod van onderwijs en zorg. Bedoeld voor kinderen die in een klassikale setting (nog) niet tot leren kunnen komen, bijv. met autisme, maar net zo goed dit recht hebben. Meer weten? Bekijk www.linawijs.nl. Eerder heeft de minister aangegeven dat passend onderwijs betekent dat elk kind onderwijs krijgt dat aansluit bij de kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden van het kind.

Tim de Kroon, fractievoorzitter GroenLinks Culemborg: “Heel fijn dat deze Kamerleden de minister nu expliciet vragen om enerzijds erkenning dat passend onderwijs voor ieder kind in Nederland helaas nog geen realiteit is: dan kunnen we namelijk kijken naar wat er nog moet gebeuren. Anderzijds de onderliggende oproep om gebruik te maken van lokale initiatieven, waaronder Linawijs, en daar experimenteerruimte voor bieden. Deze hebben veel kennis en ervaring in huis, waar we als samenleving dankbaar gebruik van kunnen maken. Voor een betere toekomst van onze kinderen.”

Marieke Stolte, initiatiefnemer Linawijs: “We zien dat de kinderen tot zoveel meer in staat zijn wanneer je het aanbod, maar ook de randvoorwaarden zo maakt, dat ook kinderen die vanwege hun problematiek al jaren thuis zaten in ontwikkeling kunnen komen. Voor de kinderen waar wij ons op richten is daarvoor een integraal aanbod van onderwijs en zorg nodig. Dit integraal aanbod wordt nu gegeven samen met een onderwijs- en zorgpartner.

Ieder kind wil leren en heeft ook het recht op een toekomstperspectief. Dat dit soms erg ingewikkeld (b)lijkt, zou in een land als Nederland niet zo moeten zijn. Ieder kind heeft immers recht op onderwijs/ontwikkeling en een toekomstperspectief”.

Bekijk hier de Kamervragen.

Vraag 5 benoemt expliciet Linawijs:

5. Bent u bekend met nieuwe initiatieven van onderwijs-zorg combinaties, zoals Linawijs? Bent u bereid om voor deze en vergelijkbare initiatieven experimenteerruimte te bieden, inclusief de benodigde randvoorwaarden? Bent u bereid om het kwalitatieve onderzoek hiervan te ondersteunen? Zie: www.linawijs.nl.

Minister Slob wordt gevraagd om deze voor 31 januari 2019 te beantwoorden. Dan is er een Algemeen Overleg Passend Onderwijs in de Tweede Kamer.

Nadat dit is gebeurd, kun je opnieuw een bericht van ons verwachten.

Nederlands Jeugdinstituut & Vilans: Zorg organiseren voor kind met chronische aandoening

Linawijs als inspirerend voorbeeld van integraal werken (blz34). Kinderen met een chronische lichamelijke of psychische aandoening en hun gezinnen hebben vaak te maken met veel verschillende professionals en organisaties. Soms zijn bij één gezin meer dan 30 professionals betrokken: vanuit een zorginstelling, dicht bij huis, op school, bij de opvang. Wie coördineert al die zorg en ondersteuning? Hoe weet je van elkaar wat je doet? En hoe sluit je aan bij wat kind en gezin willen en nodig hebben?… VERDER

1 2 3 4 5 7