Klachtenreglement

Onvrede of een klacht over onze hulpverlening?

Linawijs heeft als missie uw kind zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling te laten komen. Linawijs wil graag dat alle cliënten tevreden zijn over de hulpverlening. Onze medewerkers zetten zich volop in om u en uw kind zo goed mogelijk te helpen. De tevredenheid van onze cliënt is voor ons zeer belangrijk. Toch kan het gebeuren dat u niet altijd tevreden bent.  Laat het ons dan weten. Door opmerkingen of klachten kan Linawijs haar hulpverlening verbeteren en de kwaliteit verhogen. Als u niet tevreden bent , heeft u recht op een serieuze afhandeling van uw onvrede of klacht. Linawijs hanteert een dubbele klachtenafhandeling vanuit zorg en onderwijs. Hieronder lichten we dit toe. In onderstaande wegwijzer staat waar u terecht kunt en welke stappen we hopen dat u wilt volgen. Uiteraard is het ook mogelijk om ook direct uw klacht bij de klachtencommissie in te dienen:

Stap 1: praat met de betreffende begeleider(s) over uw ongenoegen;
Stap 2: gesprek met het dagelijks bestuur wanneer u er niet uit komt met de begeleider;
Stap 3: schriftelijke klacht indienen bij het dagelijks bestuur;
Stap 4: de klacht indienen bij Klachtenportaal zorg;
Stap 5: de klacht indienen bij de geschillencommissie onderwijs of de geschillencommissie jeugdwet.

Hieronder vindt u een toelichting per stap:

 

Stap 1: praat met de betreffende begeleider(s) over uw ongenoegen

Bent u ontevreden over de lopende gang van zaken, Ga dan eerst met de betreffende begeleider in gesprek. U helpt uzelf, uw kind en ons door uw problemen en wensen vroegtijdig kenbaar te maken. De begeleider zal dit met u bespreken en samen met u naar een oplossing zoeken. De begeleider maakt hier melding van in zijn/haar dagelijkse interne rapportage en meldt of u er samen uitgekomen bent.

 

Stap 2: gesprek met het dagelijks bestuur wanneer u er niet uit komt met de begeleider

Samen kijken bestuur en ouders naar wat er is gebeurd en waar u ontevreden over bent. Samen met u proberen ze tot oplossingen te komen. Hierbij kan het nodig zijn om hierin ook de begeleider te horen.

 

Stap 3: schriftelijke klacht indienen bij het dagelijks bestuur

Wanneer het gevoerde gesprek niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de het dagelijks bestuur van Linawijs.

Vermeld a.u.b. in uw klacht:

 • de periode van de klacht;
 • over wie de klacht gaat;
 • de inhoud van de klacht;
 • wat er tot nu toe gedaan is om uw klacht op te lossen.

Het dagelijks bestuur gaat dan op basis van deze klacht wederom met u in gesprek. De betrokken begeleider wordt uiteraard ook gevraagd zijn of haar visie te geven. Na de behandeling van de klacht ontvangt u een schriftelijke beslissing en zo nodig de maatregelen die worden getroffen.

Zie voor het klachtenformulier de volgende link: Klachtenformulier

 

Stap 4: de klacht neerleggen bij het Klachtenportaal zorg

Mocht uw klacht zich met behulp van stappen 1,2 en 3 niet hebben opgelost dan kunt u uw klacht neerleggen bij het Klachtenportaal zorg. Een klacht kunt u hier schriftelijk indienen. Dit kan per email of per post. Zie hiervoor: https://klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen-klachtenportaal-zorg/

Een klacht wordt in behandeling genomen als:

 • de klacht schriftelijk en in het Nederlands is ingediend;
 • de klacht voorzien is van naam en contactgegevens;
 • de zorgaanbieder op wie de klacht betrekking heeft duidelijk is omschreven;
 • de gedraging waarop de klacht betrekking heeft duidelijk is omschreven;
 • de zorgaanbieder is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg op het moment van het ontstaan van de klacht;
 • de klacht niet langer dan een jaar geleden is ontstaan;
 • de klacht is ingediend door een persoon die een klacht mag indienen;
 • er niet eerder een oordeel is uitgesproken over een klacht van dezelfde klager over dezelfde gedraging en zich daar geen nieuwe feiten of omstandigheden hebben voorgedaan.

 

Stap 5: de klacht indienen bij de geschillencommissie onderwijs of de geschillencommissie jeugdwet

Wanneer het resultaat van de klachtafhandeling door het klachtenportaal niet naar tevredenheid is, kunt u de klacht indienen bij één van de geschillencommissies. De afweging welke het meest passend is kunt u voorleggen aan het klachtenportaal of het dagelijks bestuur Linawijs. Of u kunt contact opnemen met de commissies zelf.