Vervolg

Deze site maakt hopelijk duidelijk dat Linawijs een oplossing is voor een groep kinderen die wel willen, maar niet kunnen slagen in het huidige onderwijs. Dit is een verantwoordelijkheid die niet alleen bij de ouders van deze kinderen ligt, maar vooral bij het ministerie OCW en VWS, de gemeentes en ook bij de hulpverlening rond deze kinderen. Ieder kind heeft recht op een vorm van ontwikkeling en een toekomstperspectief.

Om dit te bewerkstelligen is Linawijs opgezet. We hebben juni 2016 samen met de innovatietak van GGZ-instelling Karakter een grote bijeenkomst georganiseerd in Nijmegen, waar we andere ouders, zorg- en onderwijsmensen, de politiek (zowel landelijk als regionaal) en andere geïnteresseerden hebben uitgenodigd. Dit was een prachtige avond waardoor veel mensen zich betrokken hebben gevoeld bij deze problematiek. Het heeft tot in Den Haag zijn effect gehad, waar politica Loes Ypma, voormalig tweede kamerlid van de PvdA, een vurig pleidooi heeft gehouden voor een ontwikkelbudget aan de hand van onze speech in Nijmegen. Een ontwikkelbudget vraagt om de ontschotting van onderwijs en zorggelden. Dit heeft gemaakt dat voormalig minister van Rijn een toezegging heeft gedaan om dit budget te laten onderzoeken. Gelukkig zien we in het huidige regeerakkoord terugkomen dat de meerwaarde van een combinatie van zorg en onderwijs ook door het huidige kabinet gezien wordt.

Volgend op Nijmegen is er een overleg geweest waar wij ons verhaal konden vertellen bij beleidsmedewerkers van beide ministeries. Dit heeft inmiddels ook een vervolg gekregen, waarbij we gekeken hebben naar de knelpunten in de praktijk bij scholen, ouders en samenwerkingsverbanden.

We zijn inmiddels met Linawijs aan tafel geweest bij toenmalig secretaris generaal Erik Gerritsen en toenmalig directeur Passend onderwijs OCW Christianne Matijssen. Hier is veel steun betuigd om stappen naar realisatie mogelijk te maken. Daarnaast hebben het ministerie van VWS en gemeente Culemborg een subsidie/opdracht gegeven waarmee we twee projectleiders hebben kunnen aanstellen. Dit is van grote hulp bij het realiseren van een onderwijs/zorgarrangement dat van buiten de systemen komt. Dat is namelijk verre van makkelijk.

Ook heeft de avond in Nijmegen ons meerdere betrokken mensen gebracht, die tezamen in een denktank ons helpen om tot realisatie te komen. Er zijn inmiddels meerdere bijeenkomsten geweest. De twee grootste op 14 september in Culemborg en de tweede op 21 november in de Tweede Kamer in Den Haag. Hierbij waren ook vanuit beide ministeries mensen aanwezig, naast twee Tweede Kamerleden. De punten uit deze tweede bijeenkomst zal zoals we ook gedaan hebben na de eerste, verwerkt worden in een nieuwsbrief. Alle nieuwsbrieven zullen toegevoegd worden aan de website. De betrokken deskundigen is inmiddels uitgebreid naar zo’n 65 man, die allen de meerwaarde van ons integraal aanbod steunen en onderbouwen.

Opzet

Om tot realisatie van het integraal aanbod dat we beschreven hebben te komen, werken we voor de locatie Linawijs Culemborg samen met twee partners. Een onderwijspartner: Punt Speciaal, die het onderwijs verzorgt binnen Linawijs Culemborg en een zorgpartner: ’s Heerenloo, die werkgever is van door ons geselecteerde begeleiders.

Hierdoor hebben we een aanbod uitgewerkt dat daadwerkelijk een combinatie is van zowel onderwijs als zorg en zullen we hiermee een optimale ontwikkeling mogelijk maken voor de kinderen die naar Linawijs gaan komen. De eerste kinderen zijn in april 2018 gestart.

We zullen bij ieder kind starten met een ambulant traject, waarbij een begeleider gematcht wordt met een kind dat nu nog thuis zit en deze begeleider zal daar, in het tempo dat past bij dit kind, gaan werken aan een vertrouwensband. Hierbij zal ook ingezet worden door begeleider en een team met specialisten op het kind leren ‘lezen’. Wat heeft dit kind nodig, waar moet rekening mee gehouden worden en wat zijn mogelijkheden? Hierbij worden de ouders/verzorgers nauw betrokken. Belangrijk vinden wij dat het kind eerst alleen te maken heeft met de begeleider. De specialisten werken mee op de achtergrond, niet in contact met het kind. De informatie vanuit begeleider en ouders wordt buitenshuis besproken met dit team.

Het kind gaat naar de locatie wanneer het aan deze stap toe is. Dit verschilt per kind en daarmee ook in welke fase dit plaats vindt. Op locatie heeft het een eigen plek/kamer, maar zal er ook interactie met andere kinderen en begeleiders mogelijk gemaakt worden op de momenten dat het kind dit aan kan.

Financiering van het personeel is hopelijk op termijn mogelijk met een integraal budget (ontwikkelbudget), met hierin zorg en onderwijsgelden, waar de werkgroep ‘vanuit autisme bekeken’ een business case genaamd ‘levensbrede aanpak autisme’ over heeft gemaakt. Hierin concluderen zij dat iedere geïnvesteerde euro uiteindelijk €4,- oplevert.

Het complete rapport is te vinden via onderstaande link: vab mbc rapport

Voor de financiering van Linawijs maken we zoveel mogelijk gebruik van de reguliere gelden vanuit jeugdwet en passend onderwijs financiering. Met de gemeente Culemborg zijn er afspraken gemaakt rondom de eerste kinderen, die als voorbeeld gebruikt kan worden naar andere gemeenten toe.

Huisvesting

Heeft u verdere tips of adviezen, dan horen wij dat graag! Neemt u dan aub via het contactformulier contact met ons op!

Verder lezen: Wie zijn wij? >