Visie

Voor een aantal kinderen is er momenteel geen geschikt onderwijs in Nederland. Dat is in tegenspraak met artikel 26 van de mensenrechten:
Artikel 26

  1. Een ieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager en basisonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn. Ambachtsonderwijs en beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden gesteld. Hoger onderwijs zal openstaan voor een ieder, die daartoe de begaafdheid bezit.
  2. Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle naties, rassen of godsdienstige groepen bevorderen en het zal de werkzaamheden van de Verenigde Naties voor de handhaving van de vrede steunen.
  3. Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen, welke aan hun kinderen zal worden gegeven.

Wij zijn een stichting die thuiszittende kinderen, waarvan ook binnen zorg aangegeven wordt dat ze te complex zijn voor wat er vanuit de ggz geboden kan worden, een kans willen geven om in ontwikkeling te komen.

 

Ieder kind wil leren, alleen niet alle kinderen leren op dezelfde manier.

Aansluiten op het individuele kind is in iedere onderwijsvorm belangrijk. Dat er een groep kinderen is waarvoor wij in Nederland geen geschikt onderwijs en zorg bieden vinden wij schrijnend. Deze thuiszittende kinderen, zijn hier helaas voorbeelden van, maar we weten dat er veel meer kinderen buiten onderwijs vallen. Voor een aantal van deze kinderen is klassikaal onderwijs niet mogelijk. Ze komen hier door alle prikkels en de spanning die dit oproept niet aan leren toe, omdat hun energie al snel op is en omdat ze zich niet lang kunnen concentreren.

Dit wil NIET zeggen dat ze niet leergierig zijn, niet slim genoeg, of niet gemotiveerd zouden zijn. Dit betekent WEL dat ze meer nodig hebben dan wat geboden kan worden binnen het huidige onderwijs en ze het zelfs binnen het speciaal onderwijs niet redden. Hierdoor komen ze uiteindelijk thuis te zitten en raken in een sociaal isolement. Een situatie waar zij zelf, hun familie en ook de samenleving niet bij gebaat is.

Bovendien is de weg terug naar school en een sociale context heel moeilijk als een kind langere tijd thuis heeft gezeten. Wat wij voor hen willen is een plek waar zij wel tot ontwikkeling komen, want dat is waar we over praten. Geen onderwijs, geen zorg, maar ontwikkeling.

Dit vraagt een out of the box denken, los van bestaande kaders, want je moet heel goed kijken naar wat het individuele kind nodig heeft om in ontwikkeling te komen. Dit kan betekenen dat er later een meer standaard manier van onderwijs mogelijk is, maar het kan ook betekenen dat je samen besluit dat het kind niet toewerkt naar een diploma. Je werkt wel altijd toe naar een toename van de competenties van een kind, waarbij het zijn talenten inzet. Het gaat om talentontwikkeling en het uiteindelijk zo stevig mogelijk in de maatschappij kunnen staan.

Visie van Linawijs

Ieder kind heeft recht op ontwikkeling.
Er is een groep kinderen met autisme die niet tot ontwikkeling kan komen binnen de bestaande voorzieningen van onderwijs en zorg. Linawijs biedt deze kinderen een plek om tot ontwikkeling te kunnen komen om hierdoor de kans op een zo stevig en volwaardig mogelijke plek in de maatschappij te krijgen.

Missie van Linawijs

Binnen Linawijs werken we aan ieders ontwikkeling in aansluiting op de ontwikkelingsleeftijd en behoeftes van een kind met autisme zonder tijdsdruk en prestatiedwang. Dit doen we via motivatie, rust, veiligheid en context op een flexibele manier in een prikkelarme, maar ook stimulerende omgeving.

Verder lezen: Doelgroep >